ေရႊဘိုနည္းပညာေကာလိပ္ ေမဂ်ာစံုေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ရလဒ္မ်ား

Civil(B)       Vs     IT          ( 1-3 )

MP           Vs   Civil(A)    ( 2-0 )

EP            Vs    Civil(B)    ( 2-1 )

EC            Vs    MP         ( 2-5 )

IT             Vs     EP          ( 0-2 )

Civil(A)     Vs     EC          ( 6-0 )
Civil(A)     Vs    EP            (4-2)

MP          Vs    IT             (1-2)
Civil(A)    Vs     IT            ( 4-5 )

ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ

သိန္းသန္းထိုက္