ႏြားရုိင္းသြင္းခ်ိန္ႏွင့္ ဂငယ္ေကြ႔စစ္တမ္း အပုိင္း(၃)


မင္းဒင္ ေရးသည္။

(၇) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းမွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကြင္းလယ္ကစားကြက္။

အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္အုပ္စုသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္း၏ အဆင့္တုိင္းကုိ အေပးအယူစံနစ္ျဖင့္ တဆင့္ခ်င္းလွမ္းေနသည္ ကုိ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ပိတ္ဆုိ႔မွဳမ်ားရုတ္သိမ္းျခင္း၊နည္းပညာအကူအညီမ်ား၊ေၾကြးျမီေလွ်ာ္ေပးမွဳမ်ား၊တရုတ္၏လက္တုန္႔ျပန္မွဳမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးမွဳ၊စစ္ေရးစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား၊ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား..စသည္တုိ႔ကုိ မက္လံုးအျဖစ္အသံုးျပဳလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကုိထိန္းေက်ာင္း လ်က္ရွိေၾကာင္းသတိမူႏိုင္လွ်င္ျမင္သာသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအေျခခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳရွိေစေရးသည္မရွိမျဖစ္လုိအပ္ ၏။ထုိ႔အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ပအတုိက္အခံမ်ား၊ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေျပလည္မွဳရေစရန္ တြန္းအား ေပးေနဟန္ရွိသည္။ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအတုိက္အခံအမ်ားစုမွာ ဒီမုိကေရစီေရးကုိ ဗန္းျပလ်က္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာ အေနာက္ႏိုင္ငံ တုိ႔၏အေထာက္အပံ့ျဖင့္လွဳပ္ရွားရပ္တည္ေနၾကျခင္းျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားကုိ ျပည္တြင္းသုိ႔လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲ စီးဆင္း ေစျခင္းျဖင့္ အတုိက္အခံအထုပ္ရွဳပ္ကုိတခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္နည္းျဖင့္ေျဖရွင္းျပီးျဖစ္သြားခဲ့သည္

ယင္းအေျခအေနသည္ မဟာဗ်ဴဟာ တြင္ အသံုးတည့္ မည္ဟုထင္ရ သည့္ ပညာတတ္အတုိက္အခံအခ်ဳိ႕အား အစိုးရအၾကံေပးမ်ားအျဖစ္တြန္းပုိ႔ေပးသည္။
ထုိ႔အတူျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ေျပလည္မွဳရေစေရးအတြက္ ဖိအားမ်ဳိးစံုေပးခဲ့ရာ ျငိ္မ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အရွိန္အ ဟုန္ျမင့္လာသည္။တရုတ္လက္ခ်က္စြက္ဖက္မွဳမကင္းေသာ ဝဒဗလ်ဴအက္ေအ၊အက္အက္ေအ၊ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တုိ႔မွ အပ က်န္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္တစ္စံုတစ္ရာေသာ အတုိင္းအတာအထိ ေျပလည္ေအာင္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။တခ်ိန္တည္းမွာပင္အေနာက္အုပ္စု၏ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစသည္။

(၈) တဆစ္ခ်ဳိးေကြ႕သည္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစ၏။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတဆစ္ခ်ဳိးအေကြ႔သည္ျမန္မာခရုိနီတုိ႔၏အေတြးအျမင္ကုိ ေဝဝါးသြားေစသည္။တခ်ိန္တည္းတြင္ စစ္အစုိးရသည္မဆုိ စေလာက္အာဏာ တစ္ပုိင္း တစ္စကုိစြန္႔လႊတ္ခ်ိန္တြင္ တတုိင္းတျပည္လံုး၏ ဥစၥာဓနကုိ သိမ္္းယူထားျခင္းျဖင့္ ဗမာ့ဒီမုိကေရစီေရးကို လမ္းက်ဥ္းသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးထားသည္။ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ဝင္ခ်င္သလုိ ဝင္မရ ေအာင္တားဆီး ဟန္႕တားလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားသည္ အာဏာရွင္အစုိးရႏွင့္လက္ဝါးရုိက္ကာ အဆမတန္ၾကီးပြားလာခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာခရုိနီမ်ားအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ စုိးရိမ္ပူပင္ဖြယ္ရာျဖစ္လာသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ယင္းတုိ႔တရားနည္းလမ္းမက်စြာပုိင္ဆုိင္ထားခဲ့သည့္ ဥစၥာဓနမ်ား ျဖင့္ခံစစ္စည္းကုိတည္ေဆာက္ၾကသည္။အျမင္သာဆံုးမွာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳအတြက္ အခရာက်လွေသာ ေျမေစ်းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထား လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံ၏ဥစၥာဓနကိုလႊဲေျပာင္းခ်ဳပ္ကိုင္ အသြင္ေျပာင္းစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ေျမာက္မ်ားစြာေသာေျမကြက္မ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ေခတ္ဆုိး၏အရွိန္ျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ထားၾကသည္ျဖစ္ရာ ခရုိနီမ်ားႏွင့္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္တူညီေနျပန္သည္။ဦးပုိင္ကဲ့သုိ႔ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံစီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္း တုိ႔ကလည္း ဥပေဒကုိလက္တစ္လံုးျခားျပဳကာ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕ေကာင္းစားေရး အတြက္ တဗိုလ္တမင္းထင္ရာစုိင္းလာၾက ျပန္သည္။

ထုိမွ သည္ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အဓမၼေျမယာသိမ္းမွဳမ်ား၊လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းမွဳ မ်ားဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ လူထုအေပၚထင္တုိင္းၾကဲေနသည့္ အာဏာရွင္မ်ဳိးဆက္မ်ားမ်ားအေနျဖင့္၎တုိ႔၏ မေတာ္ မတရားထင္တုိင္းၾကဲလုပ္ရပ္မ်ားကုိ အာရံုေျပာင္းလုိသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ေခတ္မီမီကမၻာၾကည့္ မၾကည့္ျမင္ႏုိင္ ေသာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားေရး ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ား၏လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားႏွင့္ မထင္မွတ္ပဲ သမူဟျဖစ္သြားခဲ့ရာ လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား ႏုိင္ငံအႏွံ႕ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ဤစာတမ္းကုိေရးေနဆဲမွာပင္ ၅၉(စ)မျပင္ဆင္ေရး၊အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ ေရး၊တည္ျငိမ္းေအးခ်မ္းဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစသည့္ ေရွ႕ေနာက္မဆီေလ်ာ္ေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲတခ်ဳိ႕ ၾကံ့ဖြံ႕၏ဦးေဆာင္ မွဳျဖင့္ေပၚေပါက္လာေနသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဂငယ္ေကြ႕ေၾကာင့္လက္ရွိပစၥကၡအခ်ိန္၌ယူနီေဖာင္းခၽြတ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားထဲတြင္ အနည္းစုအုပ္စုႏွစ္စု သိသိသာသာကြဲျပား သြားသည္ကုိေတြ႔ရ၏။ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးစုိးသိန္း၊ဦးေအာင္မင္း သူရဦးေအာင္ကုိ ၊ဦးေအာင္ၾကည္၊ဦးရဲထြဋ္စသူတုိ႔သည္ အေျပာင္းအလဲ၏ သေဘာကုိ အကင္းပါးစြာနားလည္ၾက ဟန္ရွိသည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အေမရိကန္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ကုိ အတြင္းက်က် သိရွိေနၾကသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။
ဦးျမင့္ေဆြ၊ဦးေအာင္သိန္းလင္း၊ဦးျမင့္လွဳိင္၊ဦးလွေဆြ၊ဦးအုန္းျမင့္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ႏွင့္အလာဂ်ီျဖစ္ေနသည့္၊အာဏာရွင္စံနစ္ကုိ ဖက္တြယ္ထားလုိေသာ၊စံနစ္မွားၾကီးကုိ ယခုထက္တုိင္အမွန္ဟုထင္ေနၾကသူအုပ္စုသည္ အေမရိကန္၏မဟာဗ်ဴဟာကုိ မ်က္ေျချပတ္ ကာေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္၍ရလိမ့္ႏိုး ေျခကန္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ကုိလည္းေတြ႔ရသည္။

(၉) အနာဂတ္ကုိလွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ႏုိင္သူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အၾကပ္အတည္း။

စင္စစ္အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဆုိပါမဟာဗ်ဴဟာ၏ေရြ႕လ်ားရာလမ္းေၾကာင္းကုိေကာင္းစြာသိရွိေနသူျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သူ၏ ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳ၊ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္တုိ႔သည္ အဘက္ဘက္မွေထာင့္ေစ့ေအာင္ေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္လ်က္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းက်ဥ္း တစ္ခုတြင္ ခရီးႏွင္ေနရသူျဖစ္ေၾကာင္းျပသလ်က္ရွိသည္။စိတ္ခံစားမွဳကုိ ေရွ႕တန္းတင္သည့္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အျမင္ခ်င္းတူ သည္တုိင္၊ သူမအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ ဝင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။သူမသည္ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္ အဖိႏွိပ္ခံလူထုလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီမုိ ကေရစီေရးတုိ႔အတြက္ သေကၤတတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ပုိ၍လွဳပ္ရွားရခက္သည္။ျပည္တြင္းေရးတစ္ခုတည္းကုိသာ ကြက္ၾကည့္၍ မရေသာ တကမၻာလံုးအျမင္ လြဲေစမည့္ ကိစၥရပ္တခ်ဳိ႕(အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးျပႆနာ)ကုိ ႏွဳတ္မလြန္မိေစရန္ ၾကီးစြာေသာသတိျဖင့္ ဆင္ျခင္ေနရသည္။ႏုိင္ငံေရွ႕ေရးအတြက္ ဖြဲ႕႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ အေျမွာ္အျမင္ရွိစြာ ဦးစားေပးရုန္းကန္ အားထုတ္ေန ရသည္။

ေခတ္ဆုိးေခတ္ပ်က္ၾကီးဆီမွအင္အားအလံုးအရင္းႏွင့္က်န္ရွိေနေသာ စစ္အာဏာရွင္ေဒါက္တုိင္မ်ားကုိ အားေလ်ာ့ခ်ိနဲ႔ေစလ်က္ တခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ဒီမုိကေရစီအင္ အားစုမ်ားကုိ စုစည္းသိမ္းသြင္းေနရခ်ိန္ႏွင့္တခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္ဝါဒီစံနစ္ဆီသုိ႔ ေျခဦးျပန္လွည့္လုိသူ မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားအမည္ခံ ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕၏ ကေသာင္းကနင္းလုပ္ရပ္ ဆူးေညွာင့္တုိ႔ကုိ ၾကီးစြာေသာ သတိတရားျဖင့္ ေရွာင္ကြင္းခရီးႏွင္ ေနရျပန္သည္။
အေမရိကန္အပါအဝင္အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ မည္သုိ႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ျဖစ္ေစ၊ျမန္မာႏုိင္ငံျမန္မာလူထုနစ္နာ ေစမည့္ လုပ္ရပ္အစီအမံကုိ သူမ လုပ္ကုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သူမ၏ သူမတူေသာစြန္႔လႊတ္ရုန္းကန္မွဳမ်ားႏွင့္ သူမ၏ ပုဂၢိလ္ေရး ေနာက္ခံသမုိင္း က အထင္အရွားျပသက္ေသျပလ်က္ ရွိသည္။

အေမရိကန္၏မဟာဗ်ဴဟာကုိ ေက်ညက္ရွင္းလင္းစြာသေဘာေပါက္ေနသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္း ကုိ ေအာင္ပြဲဆီသုိ႔ဦးတည္ႏိုင္ရန္ သူမ၏ပါတီတြင္းေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ေဆာင္ရြက္ေနသည့္နည္းတူ ၈၈မ်ဳိးဆက္အား အေနာက္ အုပ္စု၏မဟာဗ်ဴဟာလွဳိင္းကုိစီးလ်က္ လႊတ္ေတာ္တြင္း သုိ႔ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေရး အတြက္ စည္းရံုနားခ်ေနဟန္ရွိသည္။၈၈မ်ဳိးဆက္တုိ႔ကား စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ေသာ သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းစြာရွိခဲ့ေသာ္ျငား ယခုကာလတြင္မူ ဦးတည္ခ်က္လားရာ မွဳန္ဝါးလ်က္ရွိသည္။ "တုိ႔ဘုရားေတြက ရြာစဥ္လွည့္၊ကြက္စိတ္ေဟာေနတယ္"ဟူေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ မခ်င့္မရဲဲ၊အားမလုိအားမရမွတ္ခ်က္ခ်သံကုိ သတိရမိသည္။
လက္ရွိႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ဦၤးသိန္းစိန္၊၈၈မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးတုိ႔သည္ ဆုိခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာၾကီးမွ ဖယ္ေသြ၍ ျပဳမူလွဳပ္ရွား၍မရႏိုင္ေၾကာင္း ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္ႏိုင္လွ်င္ျမင္သာလ်က္ရွိသည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္လာေရးမွာ အျမင္နီးလ်က္ခရီးေဝးလ်က္ရွိေနဆဲဟုထင္မိ၏။သမၼတျဖစ္ထုိက္သည္ဟုကား စာေရးသူ အေလးအနက္ယံုၾကည္သည္။

(၁၀) အမုန္းတရားအားလံုး၏ဆံုမွတ္။

တုိင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး၊အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ျမဲေရး၊ႏုိင္ငံေအးခ်မ္းေရးတုိ႔အတြက္ ရင္ကုိေျမကတုတ္လုပ္ကာ ေရွ႕တန္းေပ်ာ္ခဲ့ ၾကသည့္စစ္သားေကာင္းတုိ႔သည္ တေခတ္တခါကမူ အမွန္ပင္ရွိခဲ့ပါ၏။တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲကာလမ်ား၏ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္၏ထြန္းေျပာင္ခဲ့ေသာဂုဏ္ေရာင္သည္ စတင္ေမွးမွိန္စျပဳလာသည္။ အာဏာရွင္ဦးေနဝင္းလက္ထက္၏အစပုိင္းတြင္ပင္ တပ္မေတာ္ သားေကာင္းတုိ႔က်န္ရွိေနေသးသည္။သုိ႔ေသာ္နဝတ၊နအဖေခတ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏အမုန္းတရား ဆံုမွတ္သည္ ဗမာစစ္တပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ကာကြယ္ေရးထက္ လူထုကိုဖိႏွိပ္ရာတြင္ သူမတူေအာင္လက္ေဇာင္းထက္ခဲ့သည္။ မုိးေပၚေထာင္ မပစ္။ တည့္တည့္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးမွသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ခ်ယ္လွယ္ျပီး ေျပာင္ေျမာက္စြာကုိယ္က်ဳိးရွာခဲ့ ၾကျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္၏သိကၡာကုိ တစ္ျပားသားမွ မက်န္ေအာင္ ရုိက္ခ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။

ပညာတတ္လူငယ္အခ်ဳိ႕က စစ္တကၠသိုလ္၊ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းတုိ႔မွသည္ ျပည့္စံုၾကြယ္ဝေသာဘဝတစ္ခုဖန္တီးႏိုင္ရန္ ျဖတ္လမ္းနည္း လုိက္ၾကသည္။အာဏာကုိအလြဲသံုးစားလုပ္ၾကသည္။ထုိအရာရွိမ်ား၏ေနာက္ေတာ္ပါ အၾကပ္တပ္သားမ်ားကပါ အျမီးက်က္ အျမီးစား ၊သက္ဆုိင္ရာေနရာအသီးသီး၏ အပိုင္စားမ်ားျဖစ္ကုန္ၾကေလရာ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုး ပ်က္စီးျခင္းငါးပါးဆုိက္ေတာ့သည္။အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာေနရာဌာန၊ေဒသမ်ားမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေနာက္ေတာ္ပါတုိ႔သာၾကီးပြားၾကျခင္းျဖစ္၍ တပ္မေတာ္သားအမ်ားစုမွာ ဖြတ္ေက်ာျပာစုလ်က္ပင္ရွိေနၾကေသးသည္။သိသာထင္ရွားသည္မွာ ျမန္မာလူထုသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္၏။အရြယ္လြန္ဇရာေထာင္းေနေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအမ်ားအျပားမွာ တုိင္းျပည္လုိအပ္ခ်က္ဟု ရမယ္ရွာလ်က္ ရာထူးမွ အနားမယူႏိုင္ ခဲ့ၾကသည္မွာလည္း လြန္စြာအရုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္လွသည္။

ဗမာလူထုသည္လည္း စစ္တပ္ကုိအားကုိးလြန္ခဲ့ၾကသည္။တုိင္းတပါးက်ဴးေက်ာ္မွဳတြင္ အင္အားျပည့္ပါဝင္ခဲ့ေသာ လူထုသည္ လြတ္လပ္ ေရးရျပီးကာလေနာက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းျပည္ကုိ စစ္တပ္လက္သုိ႔သာ ဝကြက္ အပ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေမွ်ာ္ အျမင္ၾကီး စြာရည္မွန္းခဲ့သည့္စစ္မွဳမထမ္းမေနရ ဥပေဒမရွိ ခဲ့သည္မွာတုိင္းျပည္အတြက္ၾကီးစြာေသာနစ္နာမွဳကုိျဖစ္ေစခဲ့သည္။စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔သည္ အရွင္လတ္လတ္ ႏုိင္ငံေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ကုန္၏။ ျပည့္ရွင္မင္းတရားၾကီးစိတ္ဝင္ကုန္ၾက၏။
လူတုိင္းစစ္သား ျဖစ္ဖူးလွ်င္ စစ္သားသည္ တဆင့္ျမင့္အခြင့္အေရးရရန္အေၾကာင္းမရွိေခ်။ဗမာလူထုအမ်ားစုကလည္း စစ္မွဳမထမ္း မေနရဥပေဒကုိ မသိစိတ္တြင္ေၾကာက္ရြံ႕ ေနၾကဟန္ရွိသည္။ ကုိယ္က်င့္တရားမဲ့ အသိဥာဏ္ခၽြတ္ျခံဳက်ေနေသာ ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ကုိ ေရစုန္ေမ်ာေစခဲ့သည္။ "စစ္သားဆုိတာဘာမဆုိလုပ္တတ္တယ္" ဟူေသာ အေတြးအျမင္မွားၾကီးကုိ ေနာင္တေခတ္၏ စစ္ေခါင္း ေဆာင္လူငယ္မ်ား၏ အသိဥာဏ္တြင္ ရုိက္သြင္းေပး ခဲ့ၾကသည္။

အခ်ိန္မေရြးစစ္တပ္ႏွစ္ျခမ္းသံုးျခမ္း ကြဲသြားႏိုင္ေသာ ဤကာလမ်ဳိးတြင္ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္ ကုိးစားေသာ၊ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ တပ္မေတာ္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚ လာေစ ရန္၊ တပ္မေတာ္သားေကာင္း တုိ႔၏စိတ္ဓာတ္ကုိျပန္လည္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိး ေထာင္ရန္၊အခ်ိန္အေတာ္ၾကာယူရေပဦ္းမည္ဟု သံုးသပ္သည္။
ႏုိင္ငံတစ္ခု၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊တင့္ကားမ်ား၊တုိက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္မ်ား၊စသည့္ေခတ္မီ လက္နက္မ်ားလုိအပ္သည့္နည္းတူ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အက်င့္စာ ရိတၱျမင့္မားေသာ၊ျပည္သူလူထုကုိအလုပ္အေကၽြးျပဳသည့္ တပ္မေတာ္သား ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေနေစရန္လည္း ၾကီးစြာသတိမူသင့္သည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)စာေရးဆရာ မင္းဒင္ ၏  facebook စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။