ႏြားရုိင္းသြင္းခ်ိန္ႏွင့္ ဂငယ္ေကြ႕စစ္တမ္း (ေနာက္ဆံုးအပုိင္း)(မင္းဒင္ေရးသည္)

(၁၁) ျမန္မာ့မီဒီယာမ်ား၏အခန္းက႑

မီဒီယာမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ကာလေခတ္စံနစ္အကူးအေျပာင္းတြင္ အထူးအေရးပါေသာ ေနရာမွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ဆင္ျခင္တံုတရားမဲ့ ေျပာဆုိျပဳမူမွဳမ်ားကုိ လူထုအေနျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာၾကားသိခြင့္ရလာသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွသည္ မ်က္ေမွာက္လာအထိ ျမန္မာျပည္ဖြတ္ေက်ာျပာစုရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းသည္ လူထုကုိ အလုိလုိက္မိ ေသာေၾကာင့္ဟူသည့္ ယခုလက္ရွိရန္ကုန္တုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ခံယူခ်က္၊ေက်းလက္ဖြ႔ံ႕ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီးကား နယ္လွည့္ပါးရုိက္ေသာ အက်င့္ေဟာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ၾကီးဦးေဇာ္မင္းက ျမန္မာျပည္တြင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပုိလွ်ံေနျပီဟူေသာဆင္ျခင္တံုတရား၊ ဗုိက္ကုိလွန္ျပေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၊ထမင္း တနပ္ေလွ်ာ့စားခုိင္းေသာ ဝန္ၾကီးတုိ႔၏ ေခတ္စံနစ္အကူးအေျပာင္းအေပၚလုိက္မမီ၊တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနသည့္ အေျပာအဆုိအျပဳအမူ တုိ႔ကုိလည္း သတင္း ကြန္ယက္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားေက်းဇူးျဖင့္ ျမင္ခြင့္သိခြင့္ရခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လက္ရွိသတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္မလြတ္လပ္ေသးသည့္ အေျခအေနကုိ ရန္ကုန္သတင္းစာပညာ ေက်ာင္းမွ သင္တန္းမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဦးရဲႏိုင္မိုးက ေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

"ျမန္မာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အေျခအေနသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အဆိုးရြားဆံုး ရွစ္ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ခဲ့ဘဲ အဆင့္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ငါးစုၾကာမွ် ျမန္မာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စာေပကင္ေပတိုင္စခန္းဟု နာမည္ႀကီးသည့္ စာေပစိစစ္ေရးကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သျဖင့္ အဆင့္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္စာေပစိစစ္ေရးရုတ္သိမ္းလိုက္၍ သတင္းသမားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ ရရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း စာေပစိစစ္ေရးအလြန္ ျမန္မာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲဟု ျမန္မာ့မီဒီယာသမားမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။

တစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစ သည့္အရာမ်ားကို ေကာက္ကာငင္ကာ လက္ညိွဳးညႊန္ျပရလွ်င္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒ၊ မီဒီယာသမားမ်ားကို ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေနသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ ျပည္သူမ်ား၏ သိပိုင္ခြင့္ကို လွ်စ္လွ်ဴရႈဆဲျဖစ္ေသာ အစိုးရဌာနမ်ား မွာ ေရွ႕ဆံုးမွပါ၀င္ေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ တန္းစီဇ ယားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္တိုးတက္လာေစကာမူ လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရဆဲ သတင္းသမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ရုန္းကန္ေနရဆဲဆိုသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ "

ထုိ႔အတူ မထင္မွတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအပူတျပင္းလုိအပ္လာခဲ့သျဖင့္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေသာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသတင္းေလာကသုိ႔ စုျပံဳဝင္ေရာက္လာေလရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္တုိ႔ကုိ နားလည္ကၽြမ္းက်င္သူရွားပါးေနဆဲျဖစ္၏။ထုိ႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားတြင္ ေခတ္ေဟာင္းအာဏာရွင္တုိ႔၏မဟာမိတ္ ျမန္မာ
ခရုိနီမ်ားၾကီးစုိးလာေနျခင္းမွာလည္း ရင္ေမာဖြယ္အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေခ်၏။

(၁၂) ၂၀၁၅ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးပင္လယ္ျပင္တြင္ မုန္တုိင္းမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၀ တြင္အစျပဳခဲ့ေလေသာ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံဒီမုိကေရစီေရးခရီးလမ္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအရ လာမည့္၂၀၁၅ခုႏွစ္၌ ဒုတိယအၾကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပရန္ရွိေနသည္။ယခုမ်က္ေမွာက္အေျခအေနသည္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ဖြင့္ေျပာလာသည္။၊သမၼတႏွင့္လႊတ္ေတာ္အားျပိဳင္မွဳလႊတ္ေတာ္တြင္းအားျပိဳင္မွဳျပင္းထန္လာသည္။လာဘ္မစားေသာဝန္ထမ္း ဟူသည္ ဒ႑ာရီထဲတြင္သာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။က်န္းမာေရး၊စီးပြားေရး၊တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အားနည္းခ်က္မ်ားဒင္းၾကမ္းျပည့္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ဘဂါၤလီအေရးအပါအဝင္ ဘာသာဆက္ႏြယ္ေသာပဋိပကၡမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔ၾကိဳၾကားေပ်ာက္ၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည္။အာဏာရွင္ စံနစ္ဆီသုိ႔ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သူတုိ႔ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ကုလားဖန္ထုိးလ်က္ရွိၾကသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ အေမရိကန္၏မဟာဗ်ဴဟာအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အတုိက္အခံတုိ႔ႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေျပလည္ေစမည့္နည္းလမ္းကုိ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိ။ အေမရိကန္ႏွင့့္အေနာက္အုပ္စု မည္သုိ႔ပင္ အားစုိက္ တြန္းအားေပးသည္ျဖစ္ေစ အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ ယုိယြင္းပ်က္စီးေနခဲ့ေသာ ဗမာျပည္အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ သမၼတသက္တမ္းကာလ ငါးႏွစ္အတြင္း ေျပလည္ရန္အေၾကာင္းမျမင္ေခ်။

စစ္ဝါဒဆုိးၾကီးမွ ကိုယ္က်ဳိးျဖစ္ထြန္းမွဳကုိ မက္ေမာေနဆဲစစ္ဗုိလ္မ်ား၊၎တုိ႔၏ေနာက္ေတာ္ပါအင္အားစုမ်ား ေနရာအႏွံ႔ရွိေနဆဲျဖစ္ရာ
၂၀၁၅ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံဆီသုိ႔ခရီးဆက္လုိၾကသူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လုိသူမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာအားစမ္းပြဲ တစ္ခုျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

(၁၃) အနာဂတ္ေဟာကိန္းႏွင့္ ျဖစ္သင့္သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာ

လက္ရွိျပဳျပင္းေျပာင္းလဲေရးအေျခအေနကုိ အားမလုိအားမရျဖစ္ကာ လူထုတုိက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္လုိေသာ အင္အားစုမ်ား၏အေမွ်ာ္အျမင္ သည္ ကာလေဒသပေယာဂႏွင့္ကင္းကြာလ်က္ရွိသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္းတစ္ဦးတည္းသုိ႔ပစ္မွတ္ထား ဦးတည္တုိက္ခုိက္ေနျခင္း သည္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းရာ၊ အထင္ၾကီးလြန္းရာက်ေနသည္ဟု စာေရးသူျမင္သည္။ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ယွဥ္တြဲသံုးသပ္ခ်က္ ေရွ႕ဆက္ရ မည့္ခရီးလမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွသာ စံနစ္ဆုိးၾကီးကုိ ေျမျမွဳပ္သျဂိဳဟ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္၏အာရွပစိဖိတ္မဟာဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသည္ ေနာက္ေၾကာင္းသုိ႔အလြယ္တကူျပန္လွည့္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလြန္ နည္းသည္။

၁၉၈၈ကာလနဝတအာဏာသိမ္းမွဳ၊၁၉၉၇ခုႏွစ္နအဖအာဏာသိမ္းမွဳတုိ႔ကုိနမူနာယူသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္၊အာဏာသိမ္းတမ္းကစားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ဒဲ့ဒုိးေျပာရလွ်င္ အာဏာသိမ္းစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ယခင္ေခတ္ ေဟာင္းလက္က်န္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းတုိ႔ကုိ ခ်မ္းသာခြင့္၊သက္သာခြင့္ ေပးရုိးထံုးစံမရွိေခ်။
အာဏာရွင္ေခတ္ဆီသုိ႔ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လိုၾကေသာ အင္အားစုမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လွဳိင္းတံပုိးၾကီးျဖင့္ ရွင္းလင္း သုတ္သင္ရန္ အခ်ိန္ကုိက္လံု႔လထုတ္္သင့္သည္။ထုိ႔ေနာက္ကၽြဲကူးေရပါျဖစ္ေနသည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားသည္ ျမန္မာခရုိနီမ်ားကုိ လမ္းဆံုးပုိ႔ႏိုင္ရန္ အခြင့္ေကာင္းကုိျဖစ္လာႏုိင္သည္။အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္း အားနည္းခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိေသာ္ျငား၊ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ကမၻာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားႏုိင္ေသာအေတြးအျမင္အျခခံသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၅ တြင္ အၾကီးအက်ယ္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ ေခ်ရွိသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔ကုိယ္စီအခြင့့္အေရးကုိ ကမၻာၾကည့္ၾကည့္ျမင္တတ္ရန္လုိကာ တုိင္းရင္းသားပါတီ အသီးသီးအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ စုိးမုိးထားႏိုင္ျခင္း၊ျပည္မတြင္အန္အယ္ဒီကို တခဲနက္ဝန္းရံျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီၤ မဟာမိတ္တုိ႔သည္ ၾကံ့ဖြံ႕ကုိ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရႏုိင္သည္။

(၁၄)နိဂံုးသက္ေသ

အေနာက္အုပ္စုေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိျပီဆုိကာမွ်ႏွင့္ ဗမာ့ဒီမုိကေရစီအေရးဆံုးခန္းတုိင္မေရာက္ေသးေခ်။ ေကာင္းေသာလကၡဏာ တရပ္မူျဖစ္ပါ၏။ယင္းတုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြားသာေရွ႕တန္းတင္မည္မွာ ဓမၼတာသေဘာျဖစ္၏။ဗမာ့အေရးသည္ အေနာက္အုပ္စု၏အက်ဳိးစီးပြား ႏွင့္အတူ ကၽြဲကူးေရပါသေဘာ၊စီးေမ်ာလုိက္ပါႏိုင္မွသာ ဒီမုိကေရစီေအာင္စည္ကုိရြမ္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ဒီမုိကေရစီအင္အားစုအတြင္း သူတလူငါတ မင္း ငါ့ေလွငါထုိးၾကပါမူ စစ္မွန္ေသာကူးေျပာင္းေရးမမည္ပဲ ဗီယက္နမ္ ကေမၻာဒီးယားတုိ႔ကဲ့သုိ႔ တျခမ္းပဲ့ဒီမုိကေရစီ ကြက္ၾကား ဒီမုိကေရစီျဖစ္ သြားႏိုင္သည္ကုိ သတိၾကီးစြာခ်ပ္ထုိက္သည္။

မဟာဗ်ဴေျမာက္လုိင္းလံုးၾကီးႏွင့္အတူ တြန္းအားစုိက္ရန္လုိ၏။
စာေရးသူအေနျဖင့္အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ အာရွပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ စစ္ေရးစီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေခတ္ေဟာင္း ကုိ တြယ္ကပ္ေနသူမ်ား က်ဆံုးႏုိင္သည့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အခင္းအက်င္းအျဖစ္ ေတြးေတာဆင္ျခင္မိေၾကာင္းအထက္တြင္ ဆုိခဲ့ျပီ။ အဆုိပါေတြးေတာယူဆခ်က္ကုိႏွစ္သက္လက္ခံသူရွိႏိုင္သလုိ သေဘာမတူသူမ်ားလည္းရွိႏိုင္သည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သည္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ေနသည့္ ဝရုန္းသုဥ္းကားျဖစ္စဥ္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေနၾကသူမ်ားအား အေမရိကန္၏မဟာဗ်ဴေျမာက္ေျခလွမ္းမ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ တြက္ဆႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းတပုဒ္ လက္ေဆာင္ ပါးလုိပါသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေနာက္တၾကိမ္လာအံုးမည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္အာရွပစိဖိတ္ေဒသစီးပြါးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တိုးျမွင့္္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ရာ သမၼတ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလထဲတြင္ လာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီး Pritzker မွာမူ ဇြန္လထဲတြင္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ သြားေရာက္ရာတြင္ CEO ေခၚ အေမရိကန္စီးပြါးေရး လုပ္ငန္း အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ လာေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔လူဦးေရ ထက္ထက္ခန္႔ ေနထိုင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္ ကမာၻေပၚ၌စီးပြါးေရးဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ အလ်င္ျမန္ဆံုးျဖစ္သည့္အျပင္
အေမရိကန္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလိုလားသူ လူလတ္တန္းစားအမ်ားစုပါ ဤေဒသတြင္ ရွိေနသည့္အတြက္ အေမရိကန္က စီးပြါးေရးမွာ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေပၚသုိ႔ ယခုမွ ျပန္လည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးရံုးမ်ား ကို ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ရံုးအသစ္မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံ Wuhan ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတလႊား ေနာက္ထပ္ဆယ္ေနရာတြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
အထက္ပါအေထာက္အထားသည့္ အားေပ်ာ့ေနေသးသည္ဆုိျငားအံ့။၂၀၁၄ဧျပီလတြင္ အေမရိကန္အစုိးရသည္ ေကအုိင္ေအေခါင္း ေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကုိ တရားဝင္ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္စ အခ်ိန္ကာလ၌ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏လက္အစံုကုိ ဝန္ၾကီးက မလြတ္ တမ္းအခ်ိန္အတန္ၾကာ ဆုပ္ကုိင္ထားသည့္ဓာတ္ပံုကုိ စကၤာပူႏုိင္ငံသတင္းစာမ်ားတြင္အထင္အရွားေဖာ္ျပလ်က္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနကုိေစာေၾကာခဲ့သည္ကုိ အမွတ္ရေစလိုပါသည္။
"ေဒသတြင္းမွာအေနာက္မဟာမိတ္တုိ႔ထက္ မိမိတုိ႔ေနာက္က်ေပေတာ့မည္"
စာေရးဆရာ မင္းဒင္ ၏  facebook စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။