မိမိ လက္ကိုင္ဖုန္းတြင္ Ooredoo Sim Card အသံုးျပဳ၍ ရ မရ သိခ်င္သူမ်ားအတြက္

မိမိ လက္ကိုင္ဖုန္းတြင္ Ooredoo Sim Card အသံုးျပဳ၍ ရ မရ သိခ်င္သူမ်ားအတြက္ Ooredoo Myanmar Device Checker APK ျဖင့္ စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

Download>>>

Direct Download>>>