ေရႊဘိုၿမိဳ႔တြင္ Ooredoo ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မရရွိေသး

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ေရႊဘိုၿမိဳ႔တြင္ Ooredoo ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ေရာက္မွ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Ooredoo Myanmar Call Center မွသိရပါသည္။

Ooredoo Myanmar Call Center
09970000234