ဖတ္ရင္း လ်ာပါ လိပ္ခ်င္ခ်င္ျဖစ္သြားမယ္
(ဖတ္ရင္း လ်ာပါ လိပ္ခ်င္ခ်င္ျဖစ္လာသီ သြားေသာ့သယ္ သာသဲ )

သိန္းသန္းသည္ သိုင္းသင္ေသာသူ။

သံုးသိန္းသံုးေသာင္းေသာ သိုင္း သူသိသည္။
သုိ႕ေသာ္ေသြးေသာက္သိုင္းသာ သီးသန္႕ သူ သံုးသည္။
ေသြးေသာက္သိုင္း သံုးေသာ္
သုသာန္သို႕ ေသြး သြားသြားသြန္သည္။

သူသည္ သန္သည္၊ သြက္သည္
သူ႔သားသည္ သန္႔သည္ ... သို႔ေသာ္ ေသးေသးသြယ္သြယ္
သူ႔သားသူ သြန္သင္သည္
“... သား ... ေသြးေသာက္သိုင္းသင္ ...”

သို႕ေသာ္ သူ႔သားသည္ "ေသး "ေသာက္သိုင္းသာ သင္သည္။
ေသး ေသာက္သိုင္းသင္ေသာ္ ေသး သြန္သည္
သူ႔သားသည္ သဲေသာင္သို႔ ေသး သြားသြားသြန္သည္
သဲသယ္ေသာသူ သိေသာ္ သတ္သည္ သူ႔သား ေသသည္
သူသိေသာ္ သဲေသာင္သို႔ သူသြားသည္။

သဲသယ္ေသာသူ သံုးေသာသိုင္းသည္ ေသြးသိုးေသြးေသာက္သိုင္း...
သို႔ေသာ္ သူသံုးေသာသိုင္းသူသိသည္ ေသြးေသာက္သိုင္းသည္ သာသည္။
သူ ေသြးေသာက္သိုင္းသံုး သုတ္သင္သည္။
သဲသယ္ေသာသူ ေသသည္။
သူ႔သားေသသြားေသာ္ သုသာန္သို႕ သူသယ္သြားသည္ ...

- သူ သံုးသပ္သည္ ... သူ သိသြားသည္
“ေသေသာသူသည္သုသာန္သို႔ သက္သက္သာသာ သြားသည္”။။

Original writer : တာရာပြႀကီး