==*== မိန္းမေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စိတ္ရႈပ္စရာ (၇) ခ်က္ ==*==
၁။ မိန္းမေတြဟာ ပုိက္ဆံစုဖုိ႔ကုိ ယုံၾကည္တယ္။

 ၂။ ပုိက္ဆံစုဖုိ႕ယုံေပမယ္႔ ေစ်းႀကီးတဲ႔အ၀တ္အစားေတြ၀ယ္တယ္။
 

 ၃။ ေစ်းႀကီးတဲ႔အ၀တ္အစားေတြ ၀ယ္ထားေပမယ္႔လည္း ၀တ္စရာရယ္လုိ႔ ဘယ္ေတာ႔မွ မရွိျပန္ဘူး။

၄။ ၀တ္စရာမရွိဘူးဆုိေပမယ္႔လည္း အၿမဲတမ္း လွလွပပ၀တ္ၾကျပန္ေရာ။


၅။ အၿမဲတမ္း လွလွပပ၀တ္ထားေပမယ္႔လည္း ဘယ္ေတာ႔မွ စိတ္ေက်နပ္တယ္ မရွိျပန္ဘူး။

၆။ စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိေပမယ္႔လည္း ေယာက်ၤားေတြခ်ီးမြမ္းတာကုိ ခံယူခ်င္တယ္။

၇။ ေယာက်ၤားေတြခ်ီးမႊမ္းတာကုိ ႏွစ္သက္ေပမယ္႔လည္း ခ်ီးမႊမ္းလုိက္ရင္ မယုံျပန္ဘူး။

ရႈပ္ရွက္ကုိခတ္ေနတာပါပဲ။

==*== Seven complicated facts about Women:==*==
************************************************
1. They believe in saving.

2. Believe in saving but buy expensive clothes.

3. Buy expensive clothes but never have anything to wear.

4. Never have anything to wear, but always dressed beautifully.

5. Always dressed beautifully, but never satisfied.

6. Never satisfied, but still expect men to compliment them.

7. Expect men to compliment, but don't believe them if complemented.

Extremely Complicated!

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ