တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ နည္းပညာ သမိုင္း မွတ္တိုင္မ်ား

(၁) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ Tesla
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Wanxiang Group သည္ အေမရိကန္မွ electric/hybrid ကားကုမၸဏီ Fisker ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၉ သန္းျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ Fikser ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္သစ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေဝဖန္မႈ အမ်ားဆံုးခံခဲ့ရသည့္ Fisker Karma ဆီဒင္ကားကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ ဆႏၵရိွေနသည္။
(၂) Xiaomi ၏ ႏိုင္ငံျခား ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ
Xiaomi သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) သို႔ ေစ်းကြက္ စမ္းသပ္ ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ စင္ကာပူ ေစ်းကြက္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ Xiaommi သည္ အိႏၵိယႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ေစ်းကြက္မ်ား အပါအဝင္ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံ ေလးႏိုင္ငံသို႔  ေစ်းကြက္ထပ္မံ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ ဘရာဇီးလ္ႏွင့္ တူရကီကဲ့သို႔ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားကိုမူ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ရန္ Xiaomi က ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။ Xiaomi သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဝက္အတြင္း ဖုန္းအလံုးေရ ၂၆ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
(၃) လူႀကိဳက္မ်ားေသာ တ႐ုတ္ အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခု ျဖစ္လာသည့္ Xiaomi
Xiaomi သည္ ႏိုင္ငံျခား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သည့္ ပထမဦးဆံုး တ႐ုတ္အမွတ္တံဆိပ္ မဟုတ္ေပ။ Lenovo, Huawei ႏွင့္ ZTE တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပင္ပရိွ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ စမတ္ဖုန္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေရာင္းခ်ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Xiaomi ကိုလူအမ်ားအား စိတ္လႈပ္ရွားေစခဲ့သည့္ ပထမဦးဆံုး တ႐ုတ္အမွတ္ တံဆိပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
Xiaomi သည္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး ေတာင့္တင္းေသာ community တစ္ခုရိွသလို ကုမၸဏီကလည္း ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို အၿမဲနားစြင့္ေလ့ ရိွေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္၊  မကၠဆီကို ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက Xiaomi ကို ၎တို႔ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေရာင္းခ်ရန္ Twitter ႏွင့္ Facebook ေပၚမွ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
(၄) စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္တြင္ အလ်င္အျမန္ ေနရာရလာသည့္ OnePlus
ယခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ သစ္ျဖစ္ေသာ Xiaomi ကဲ့သို႔ပင္  OnePlus အမွတ္တံဆိပ္ သစ္သည္လည္း စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္တြင္ အလ်င္အျမန္ ေနရာရရိွလာခဲ့သည္။ OnePlus သည္ Xiaomi ႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြာျခားေသာ္လည္း stock ႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သည့္ Android version တစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳထားၿပီး မၾကာမီတြင္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာဖြယ္ ရိွသည္။
(၅) Weibo IPO

Twitter ႏွင့္ ဆင္တူေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ microblogging ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ Weibo သည္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ရွယ္ယာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အဆိုပါ လူမႈကြန္ရက္၏ မတည္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၆ သန္းအထိ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ကိုမူ မေရာက္ရိွေသးေပ။
(၆) Weibo ထက္ သာလြန္ခဲ့သည့္ WeChat
ယခုႏွစ္ ပထမ သံုးလပတ္မွ တတိယ သံုးလပတ္အထိ WeChat ကို လစဥ္သံုးစြဲသူ ဦးေရသည္ ၃၉၆ သန္းမွ ၄၆၈ သန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားေၾကာင့္ WeChat သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုး social app ျဖစ္လာခဲ့သည္။
(၇) JD IPO
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ eCom-merce ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ JD သည္ ေမလက အေမရိကန္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မတည္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၇၈ ဘီလီယံ ရိွခဲ့သည္။
(၈) ဘရာဇီးလ္တြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ Baidu search engine
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း search ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Baidu သည္ ၎၏ search engine ကို ဇူလိုင္လက ဘရာဇီးလ္တြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ၎သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အျပင္ဘက္ ကုမၸဏီ၏ အႀကီးဆံုး ေစ်းကြက္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Baidu သည္ မၾကာမီတြင္ အီဂ်စ္ႏွင့္ ထိုင္းအပါအဝင္ အေရးပါေသာ ေစ်းကြက္မ်ား၌ Google ကို  စိန္ေခၚ လာႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္။
(၉) လစဥ္ၾကည့္႐ႈသူ သန္း ၅၀၀ ျပည့္ခဲ့သည့္ Youku streaming site
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ဗီဒီယို streaming site ျဖစ္ေသာ Youku ကို လစဥ္လည္ပတ္ အသံုးျပဳသူ ဦးေရသည္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ သန္း ၅၀၀ ျပည့္ခဲ့သည္။
(၁၀) Samsung ကို ေက်ာ္တက္ခဲ့သည့္ Xiaomi
ၾသဂုတ္လတြင္ သုေတသနကုမၸဏီ Canalys မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒုတိယ သံုးလပတ္တြင္ Xiaomi သည္  Samsung ကို ေက်ာ္တက္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ အမ်ားဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
(၁၁) အြန္လိုင္းမွ ေစ်းဝယ္ျခင္း
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အြန္လိုင္းမွ ေစ်းဝယ္ယူမႈ ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ ဦးေရသည္ ၅၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး စုစုေပါင္း  ၃၃၂ သန္းရိွေၾကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ နည္းပညာဌာနက ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
(၁၂) Alibaba IPO
တ႐ုတ္ eCommerce ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Alibaba သည္ စက္တင္ဘာလက နယူးေယာက္ခ္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မတည္ေငြသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Facebook က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ IPO ထက္ ပိုမိုခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁.၈ ဘီလီယံ ရိွခဲ့သည္။
(၁၃) ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္လာသည့္ ဂ်က္ခ္မာ
Alibaba ကို တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သူ ဂ်က္ခ္မာ၏ ခန္႔မွန္းပိုင္ဆိုင္မႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၉.၅ ဘီလီယံရိွခဲ့ၿပီး Forbes ၏ ထိပ္တန္း တ႐ုတ္သူေဌး စာရင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကထက္ ၃ ဆနီးပါး ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
(၁၄) စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ အြန္လိုင္းေစ်းေရာင္းခ်မႈ
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ အြန္လိုင္း ေစ်းဝယ္ေန႔ျဖစ္ေသာ Single Day တြင္ Alibaba ၏ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ ၂၄ နာရီအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၃ ဘီလီယံ (ယြမ္ ၅၇.၁ ဘီလီယံ) သံုးစြဲခဲ့ ၾကသည္။

Credit to INTERNET JOURNAL