ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒ


(၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၇။)၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ (၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။


အခန္း(၁)
အမည္နွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္


၁။ ဤဥပေဒကို ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရမည္ -

(က) အင္ဂ်င္နီယာပညာ ဆိုသည္မွာ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး ပညာရပ္တို႕ကို ေလ့လာ၊ သင္ျကား၊ ေလ့က်င့္မႈ အေတြ႕အျကံုမ်ားမွ ရရိွလာေသာအသိပညာနွင့္ အတတ္ပညာမ်ားကို အေျခခံကာ သဘာဝ သယံဇာတနွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖင့္အသံုးခ်ျပီး လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ အကိ်ဳးျပဳေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စက္၊ ယာဉ္၊ ယတၳရားမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား၊ စြမ္းအားမ်ား၊ဝတၱထုပစၥည္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစဉ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းတြက္ခ်က္၊ တည္ေဆာက္၊ထိန္းသိမ္းေပးနိုင္သည့္ အသိဉာဏ္နွင့္ယွဉ္ျပီး အသံုးခ်ရေသာ ပညာရပ္ကိုဆိုသည္။

( ခ ) အင္ဂ်င္နီယာအထူးျပဳ ပညာရပ္ဆိုသည္မွာ ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ စသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ အထူးျပုပညာရပ္မ်ားကိုဆိုသည္။

( ဂ ) နည္းပညာ ဆိုသည္မွာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ရာတြင္အေထာက္အကူျပဳသည့္ လက္ေတြ႕ အသံုးျပဳရမည့္ နည္းနိႆယမ်ား၊နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ား၊ ျဖစ္စဉ္မ်ားနွင့္ အျခားလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာနည္း ပညာမ်ားကို ဆိုသည္။

(ဃ) တာဝန္ခံ ဝန္ျကီးဌာန ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕က သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီးဌာနတစ္ခုခုကို ဆိုသည္။

( င ) ေကာင္စီ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီကိုဆိုသည္။

( စ ) ေကာင္စီဝင္ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဝင္ တစ္ဦးဦးကိုဆိုသည္။

(ဆ) အလပု ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီဝင္မ်ားျဖင့္ဖဲြ႕စည္းထားေသာအဖဲြ႕ကို ဆိုသည္။

( ဇ ) နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ နည္းပညာဒီပလိုမာ ရရိွထားသူကိုဆိုသည္။

(ဈ) ဘဲြ့ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက အသိအမွတ္ ျပုထားေသာ နည္းပညာဘဲြ႕ရရိွထားသူကို ဆိုသည္။

(ည) အင္ဂ်င္နီယာ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပုထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာဘဲြ႕ရရိွထားသူကို ဆိုသည္။

( ဋ ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ ဘဲြ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္မ်ားကို ဆိုသည္။

( ဌ ) အင္ဂ်င္နီယာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီကထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္၊ မွတ္ပံုတင္ အျကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္၊ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္ လက္မွတ္၊မွတ္ပံုတင္ကန္႕သတ္ အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္၊ မွတ္ပံုတင္ ကန့္သတ္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ လက္မွတ္မ်ားကို ဆိုသည္။

( ဍ ) မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ေကာင္စီတြင္ စာရင္းသြင္းျပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းနွင့္ ျပည့္မီသူကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပုထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္း၊ ဌာနတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ ထုတ္ေပးထားသည့္ အသိအမွတ္ျပု လက္မွတ္ရရိွထားျပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း  ျပည့္မီသူကိုလည္းေကာင္း ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကိုဆိုသည္။

( ဎ ) မွတ္ပံုတင္အျကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရမွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ရရိွျပီး အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္အလိုက္ေကာင္စီက က်င္းပေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္၍ အျကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အင္ဂ်င္နီယာအားေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကိုဆိုသည္။

(ဏ) မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရမွတ္ပံုတင္အျကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ရရိွျပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အင္ဂ်င္နီယာအား ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာမွတ္ပံုတင္ အသိအမွတ္ျပုလက္မွတ္ကိုဆိုသည္။

(တ) မွတ္ပံုတင္ကန္႕ သတ္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေသာ နိုင္ငံျခားသား အင္ဂ်င္နီယာအားစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကို ဆိုသည္။

(ထ) မွတ္ပံုတင္ ကန္႕သတ္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ အာဆီယံအျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအမံအရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီေသာနိုင္ငံျခားသား
မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္မ်ားကိုဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ အသိအမွတ္ျပုလက္မွတ္ကို ဆိုသည္။အခန္း(၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(က) အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနျကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားအင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ႕ရ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ က်င့္ဝတ္နွင့္ အရည္အေသြး တို႕ကို ထိန္းသိမ္းျမင့္တင္ရန္၊

( ခ ) အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာမ်ားနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာမ်ားကိုေပါင္းစပ္အသံုးခ်လ်က္ နိုင္ငံေတာ္၏ သာဘာဝသယံဇာတနွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖင့္ အကို်းရိွစြာအသံုးခ်နိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား၊ သုေတသနနွင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊

( ဂ ) အင္ဂ်င္နီယာပညာနွင့္ နည္းပညာသင္ျကားမႈ၊ သုေတသနျပဳမႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စံခိ်န္စံညွြန္းျပည့္မီရန္၊ နည္းစနစ္မွန္ကန္ရန္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းရန္၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္စည္းရန္နွင့္ တာဝန္ေက်ပြန္ရန္ စသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုရန္နွင့္ စည္းကမ္းစနစ္က်ေစရန္တို့အတြက္ လမ္းညႊန္ ျကီးျကပ္ထိန္းသိမ္းေပးမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ အေရးယူမႈ မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၊

(ဃ) သက္ဆိုင္ရာဝန္ျကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အခါအားေလ်ာ္စြာေပးအပ္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာနွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုင္းက်ိဳး ျပည္ျပဳလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္။အခန္း(၃)

ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဖဲြ႕စည္းျခင္း


၄။ တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနသည္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲြ့အစည္းနွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂိုလ္မ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာဝါရင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပါဝင္သည့္ ခုနစ္ဦးထက္မပိုေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီ၏ နာယကအဖဲြ႔အား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖဲြ့စည္းရမည္။

၅။ ေကာင္စီ၏ နာယကအဖဲြ႔သည္ ေကာင္စီဝင္ ၆ဝ ဦးပါဝင္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖဲြ႔စည္းရမည္-

(က) တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနနွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဝန္ျကီးဌာန၊ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ဝါရင့္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊၁၅ ဦး

( ခ ) အင္ဂ်င္နီယာနွင့္ နည္းပညာသင္ျကားေရးဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာန၊တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္နွင့္သိပံၸမ်ားမွ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္မ်ား၊၁၅ ဦး

( ဂ ) အစိုးရမဟုတ္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဝါရင့္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊၁၅ ဦး

(ဃ) ျပင္ပမွ ထင္ေပၚေက်ာ္ျကားေသာ ဝါရင့္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား။ ၁၅ ဦး

၆။ ေကာင္စီ၏ နာယကအဖဲြ႔သည္ ေကာင္စီဝင္မ်ားထဲမွ ဥကၠဌတစ္ဦး၊ ဒုတိယဥကၠဌတစ္ဦး နွင့္ တဲြဖက္အတြင္းေရးမႉးတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ တာဝန္ေပးရမည္။ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ က်န္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ့ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္ အတြက္ ဒုတိယဥကၠဌတစ္ဦး၊ အတြင္းေရးမႉးတစ္ဦး၊ တဲြဖက္အတြင္းေရးမႉး တစ္ဦး၊ ဘ႑ေရးမႉးတစ္ဦးနွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႔ဝင္ရွစ္ဦးတို့ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ မိမိတို့အနက္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။

၇။ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အလို့ငွာ ေကာင္စီဥကၠဌကအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၏ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီဒုတိယဥကၠဌမ်ားကဒုတိယဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီအတြင္းေရးမႉးက အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ ေကာင္စီတဲြဖက္အတြင္းေရးမႉးမ်ားက တဲြဖက္အတြင္းေရးမႉးမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီဘ႑ေရးမႉးက ဘ႑ေရးမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္ရွစ္ဦးက အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္းပါဝင္ေစလ်က္ ေကာင္စီ၏အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၁၅ ဦးကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဖဲြ႕စည္းရမည္။

၈။ ေကာင္စီနွင့္ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္းသတ္မွတ္ရမည္-

(က) ေကာင္စီ၏ တစ္ျကိမ္သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန့မွစ၍ ေလးနွစ္ျဖစ္သည္။

( ခ ) ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ေကာင္စီ၏သက္တမ္းနွင့္အညီျဖစ္သည္။

( ဂ ) ေကာင္စီဥကၠဌသည္ ေကာင္စီသက္တမ္းတစ္ျကိမ္သာေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။

(ဃ) ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးသည္ ေကာင္စီဝင္ သက္တမ္းတစ္ဆက္တည္း နွစ္ျကိမ္အထိသာ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။

( င ) ေကာင္စီဝင္တစ္ဦး၏ ေနရာလစ္လပ္သည့္အခါ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ျဖည့္စြက္ရမည္။ ထိုသို့ ျဖည့္စြက္ျခင္းခံရေသာ ေကာင္စီဝင္၏သက္တမ္းသည္ လက္ရိွေကာင္စီ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခိ်န္အထိသာ ျဖစ္ရမည္။

( စ ) လက္ရိွေကာင္စီသက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္းေကာင္စီ၏နာယကအဖဲြ႔က ေကာင္စီအသစ္ကို ဖဲြ႕စည္းျပီး တာဝန္လဲႊေျပာင္းေပးရမည္။အခန္း(၄)

ေကာင္စီ၏တာဝန္နွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား


၉။ ေကာင္စီ၏တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(က) ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳေသာ အင္ဂ်င္နီယာဘဲြ႔ ၊ နည္းပညာဘဲြ႕နွင့္နည္းပညာ ဒီပလိုမာမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း၊

( ခ ) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တစ္ မ်ိဳး မ်ိဳး ထုတ္ေပးရန္ အလို့ငွာျပည္တြင္းျပည္ပရိွ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာေကာလိပ္နွင့္ နည္းပညာသိပၸံ တစ္ခုခုကျဖစ္ေစ၊ ေကာင္စီကအသိအမွတ္ျပုထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းနွင့္ ဌာနတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ အပ္နွင္းသည့္ ဘဲြ႕ရ ၊ ဒီပလိုမာရသူမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းနွင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊

( ဂ ) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တစ္မို်းမို်း ထုတ္ေပးရန္ အလို့ငွာေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပုထားေသာဘဲြ႕၊ ဒီပလိုမာရသူမ်ား တတ္ေျမာက္ရန္လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ဃ) အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားလိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာလိုက္နာေစာင့္ထိန္းေစရန္ ျကီးျကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

( င ) အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ့ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ၊ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏အရည္အေသြးနွင့္ အဆင့္အတန္းကို ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္နိုင္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ့အစည္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

( စ ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္စိစစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္စာရင္းျပုစု ထားရိွျခင္းနွင့္အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊

(ဆ) အင္ဂ်င္နီယာပညာနွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး၊ အဆင့္အတန္း ထိန္းသိမ္းျမင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေသာ စံခိ်န္စံညွြန္းမ်ား၊လုပ္ငန္းအေျခခံ စံနႈန္းမ်ားနွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာက်င့္ထံုးမ်ား ျပုစုေရးနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနနွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးဌာနမ်ား၊ အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို့အျကံျပဳျခင္း၊ ကူညီျခင္းနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

( ဇ ) အင္ဂ်င္နီယာပညာနွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္ျကားမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစရန္နွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ေပၚေပါက္ေစေရးတို့အတြက္နိုင္ငံတကာတြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာအင္ဂ်င္နီယာပညာနွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ပညာသင္ျကားေရးစနစ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္၍
တာဝန္ခံ ဝန္ျကီးဌာနနွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီးဌာနမ်ားသို့အျကံျပဳျခင္း ကူညီျခင္းနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဈ) အင္ဂ်င္နီယာပညာနွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ မ်ားနွင့္အညီအင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ႕ရနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားစဉ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ျကားမႈ ရရိွနိုင္ေစရန္ တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနနွင့္အျခားသက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးဌာနမ်ား၊ အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႕အျကံျပုျခင္းနွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ စဉ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ စာေတြ႕နွင့္ လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြး ပဲြမ်ားနွင့္ ညီလာခံမ်ားကို ျကီးမႉးက်င္းပျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနွင့္ေဒသဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းအေဝးမ်ား၊ ညီလာခံမ်ားသို့ နိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ၍ပါဝင္တက္ေရာက္နိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

(ည) အင္ဂ်င္နီယာပညာနွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစေရးအတြက္ သုေတသနနွင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍တာဝန္ခံဝန္ျကီး ဌာနနွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးဌာနမ်ား၊အျခားအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားသို႕ အျကံျပုျခင္းနွင့္ ကူညီျခင္း၊

( ဋ ) ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားနွင့္ အင္ဂ်င္နီယာနွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ကုမဏီမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာနွင့္ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမဏီမ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား၊စံခိ်န္စံညွြန္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းအေျခခံစံနႈန္းမ်ား ကိုက္ညီမႈရိွ၊ မရိွ တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာန၏ ခြင့္ျပုခ်က္သို့မဟုတ္ ညွြန္ျကားခ်က္နွင့္အညီ စိစစ္ျပီးသက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးဌာနနွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႕သေဘာထား ျပန္ျကားျခင္း၊

( ဌ ) ေကာင္စီသည္ ေကာင္စီနွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕တို့၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ဤဥပေဒနွင့္အညီ တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာန၏ခြင့္ျပုခ်က္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးစီးေသာ ရံုးအဖဲြ႕ကို ဖြဲ႕ စည္းျခင္း၊

( ဍ ) ေကာင္စီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ တာဝန္ခံ ဝန္ျကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁ဝ။ ေကာင္စီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

(က) ေအာက္ပါလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားကို ဖဲြ႕စည္းျခင္းနွင့္ ယင္းေကာ္မတီအသီးသီး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း-

( ၁ ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
( ၂ ) အင္ဂ်င္နီယာ အထူးျပုပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
( ၃ ) က်င့္ဝတ္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
( ၄ ) စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
( ၅ ) စံခိ်န္စံညွြန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေျခခံစံနႈန္းမ်ားနွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာက်င့္ထံုးမ်ား ျပုစုေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
( ၆ ) အင္ဂ်င္နီယာပညာ စဉ္ဆက္မျပတ္ သင္ျကားေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၊
( ၇ ) အင္ဂ်င္နီယာပညာဆိုင္ရာ ကုမဏီမ်ား၊ အဖဲြ့အစည္းမ်ားအား စိစစ္အသိအမွတ္ျပုေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
( ၈ ) လိုအပ္ခ်က္အရ ဖဲြ႕စည္းသင့္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား

( ခ ) အင္ဂ်င္နီယာအထူးျပုပညာရပ္အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

( ဂ ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ကာလအကန္႕အသတ္ျဖင့္ ရုပ္သိမ္းျခင္းနွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊

(ဃ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ သီးျခားကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္းနွင့္ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊

( င ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ သက္တမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေပးျခင္းနွင့္ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊

( စ ) မွတ္ပံုတင္ေျကး၊ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း တိုးျမွင့္ေျကးနွင့္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း တိုးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ရက္လြန္ေျကးတို့ကို သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ဆ) နိုင္ငံေတာ္အတြက္အကို်းျပုမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို နိုင္ငံတကာ၊ ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္၊ နည္းပညာရွင္မ်ားနွင့္ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၁။ ေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ မိမိ၏တာဝန္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕သို႕လႊဲအပ္တာဝန္ေပးနိုင္သည္။

၁၂။ ေကာင္စီသည္ ေကာင္စီနွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕တို႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွခု်ပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ရံုးအဖဲြ႕ကို လိုအပ္သလိုဖဲြ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္နိုင္သည္။ တိုင္းေဒသျကီးမ်ားနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ေကာင္စီ၏ ရံုးအဖဲြ့ခဲြမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ လိုအပ္လာပါက မွတ္ပံုတင္ အရာရိွတစ္ဦးစီဦးေဆာင္ေသာ ရံုးအဖဲြ႕ခဲြမ်ားကို လိုအပ္သလို ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။အခန္း(၅)

ေကာင္စီဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း


၁၃။ ေအာက္ပါအေျကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္သည့္အခါ ေကာင္စီသည္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ့၏ အဆိုျပုခ်က္ျဖင့္ ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးအား ေကာင္စီဝင္အျဖစ္မွရပ္စဲရမည္-

(က) နုတ္ထြက္ျခင္း၊

( ခ ) ေကာင္စီသို့ ခြင့္ပန္ျခင္း မရိွဘဲ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ သံုးျကိမ္ဆက္တိုက္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊

( ဂ ) ေကာင္စီသို့ ခြင့္ပန္ျခင္းမရိွဘဲ ေကာင္စီနွင့္ ေျခာက္လနွင့္အထက္ကင္းကြာျခင္း၊

(ဃ) မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ကို ကာလအကန့္အသတ္ျဖင့္ ရုပ္သိမ္းခံရျခင္းသို့မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊

( င ) အက်င့္စာရိတၱနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴး လြန္မႈေျကာင့္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရျခင္း၊

( စ ) ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ယြင္းသည္ဟု ေကာင္စီကစစ္ေဆးေတြ႕ ရိွျခင္း၊

(ဆ) စိတ္ေရာဂါစဲြကပ္ျခင္း၊ အသိဉာဏ္ပ်က္ယြင္းျခင္း သို့မဟုတ္ ကိုယ္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းေျကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေျကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ေျကာင့္ျဖစ္ေစ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္း မရိွျခင္း၊

( ဇ ) ကြယ္လြန္ျခင္း။


အခန္း(၆)

အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္းး

၁၄။ အစည္းအေဝးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ က်င္းပေဆာင္ရြက္ရမည္-

(က) ေကာင္စီ၏ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို သံုးလလွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ျကိမ္ က်င္းပျပုလုပ္ျခင္းနွင့္ လိုအပ္ပါက အထူးအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္း၊

( ခ ) အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ့အစည္းအေဝးကို တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ျကိမ္က်င္းပျပုလုပ္ျခင္းနွင့္ လိုအပ္ပါက အထူးအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္း၊

( ဂ ) ေကာင္စီဝင္ဦးေရ၏ အနည္းဆံုးေလးပံုတစ္ပံု (၂၅ ရာခိုင္နႈန္း) အေရအတြက္က တရားဝင္စာျဖင့္ ေရးသားေတာင္းဆိုလွ်င္ အထူးအစည္းအေဝးကို ေခၚ​ေပးျခင္း။

၁၅။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္စီ၏ အနီးကပ္ဆံုး က်င္းပမည့္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပ၍အတည္ျပုခ်က္ ရယူရမည္။

၁၆။ ေကာင္စီသည္ မိမိ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနသို့ အခါအားေလ်ာ္စြာ အသိေပးတင္ျပရမည္။အခန္း(၇)

ဘ႑ေရး


၁၇။ ေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေအာက္ပါရေငြမ်ားျဖင့္ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရမည္-

(က) မွတ္ပံုတင္ေျကး၊ နွစ္စဉ္ေျကး၊ ရက္လြန္ေၾကးနွင့္ အျခားရခြင့္ရိွေသာ ေငြမ်ား၊

( ခ ) ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ အဖဲြ႕အစည္းနွင့္ အလွဳရွင္မ်ားထံမွ လွဳ ဒါန္းေငြနွင့္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊

( ဂ ) ရန္ပံုေငြမွ တရားဝင္တိုးပြားေငြမ်ား။


၁၈။ ေကာင္စီသည္-

(က) မိမိရန္ပံုေငြျဖင့္ သီးျခားရပ္တည္နိုင္ရန္ ျကိုးပမ္းအားထုတ္ရမည္။

( ခ ) မိမိရန္ပံုေငြျဖင့္ ရပ္တည္ရာတြင္ လံုေလာက္မႈမရိွပါက တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစဲြနိုင္ရန္ တင္ျပေတာင္းခံနိုင္သည္။

၁၉။ ေကာင္စီသည္ ဘ႑ေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တည္ဆဲဘ႑ေရးစည္းမ်ဉ္း၊ စည္းကမ္း၊ ညႊန္ျကားခ်က္မ်ားနွင့္အညီ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရမည္။


အခန္း(၈)

ဘဲြ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းနွင့့္္ ထုတ္ေပးျခင္း


၂ဝ။ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ အင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္တစ္ခုခုကျဖစ္ေစ၊နည္းပညာေကာလိပ္နွင့္ နည္းပညာသိပၸံတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ အပ္နွင္းေသာ နည္းပညာဘဲြ႕ရ သို႕ မဟုတ္ နည္းပညာဒီပလိုမာရရိွသူသည္ ဘဲြ႕ရနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သို့မဟုတ္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွလိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေကာင္စီသို့ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

၂၁။ (က) ေကာင္စီ၏ကိုယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕သည္ ပုဒ္မ ၂ဝ အရေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ျပီး ခြင့္ျပဳပါကသတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေျကးေပးသြင္းေစ၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ျပီး ဘဲြ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း သို့မဟုတ္ ခြင့္မျပဳပါကဘဲြ႕ ရနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳ နိုင္သည္။

( ခ ) ပုဒ္မခဲြ(က)အရ ဘဲြ့ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္၊နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္အခါ ယင္းဘဲြ႕ ရနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၏ သက္တမ္းကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။

၂၂။ ဘဲြ့ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ရရိွသူသည္ မိမိ၏ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သက္တမ္း တိုးျမွင့္လိုပါကသက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း ၆ဝ ျကိုတင္၍ ေကာင္စီသို့ေလွ်ာက္ထား ရမည္။ ယင္းသို႕သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလေက်ာ္ လြန္သြားပါကသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ရက္လြန္ေျကးေပးသြင္းျပီး ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

၂၃။ ေကာင္စီ၏ကိုယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ့သည္ ပုဒ္မ ၂၂ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ျပီး ခြင့္ျပဳပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေျကးေပးသြင္းေစ၍ ဘဲြ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို သက္တမ္းတိုးေပးျခင္း သို့မဟုတ္ ခြင့္မျပဳပါက သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳနိုင္သည္။

၂၄။ (က) မွတ္ပံုတင္နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူလက္မွတ္ ရရိွထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလျပည့္ေျမာက္ပါက မွတ္ပံုတင္ဘဲြ႕ရ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူလက္မွတ္ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေကာင္စီသို႕ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

( ခ ) ေကာင္စီ၏ကိုယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕သည္ အင္ဂ်င္နီယာ အထူးျပဳပညာရပ္အလိုက္ ေကာင္စီက က်င္းပေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္၍မွတ္ပံုတင္ဘဲြ႕ရ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ၏ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ျပည့္မီေသာ မွတ္ပံုတင္နည္း ပညာကြ်မ္းက်င္သူအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ မွတ္ပံုတင္ဘဲြ႕ရ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရမည္။

၂၅။ (က) မွတ္ပံုတင္ဘဲြ႕ရ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူလက္မွတ္ ရရိွထားသူသည္သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလျပည့္ေျမာက္ပါက မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေကာင္စီသို႕ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

( ခ ) ေကာင္စီ၏ကိုယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕သည္ အင္ဂ်င္နီယာ အထူးျပုပညာရပ္အလိုက္ ေကာင္စီက က်င္းပေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္၍မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ၏ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္မီေသာမွတ္ပံုတင္ဘဲြ႕ရ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရမည္။


အခန္း (၉)

အင္ဂ်င္နီယာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းနွင့္ထုတ္ေပးျခင္း


၂၆။ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ အင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုကျဖစ္ေစ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုကျဖစ္ေစ အပ္နွင္းေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာဆိုင္ရာဘဲြ႕ရရိွသူသည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခုက ထုတ္ေပးသည့္ အသိအမွတ္ျပုလက္မွတ္ရရိွထားျပီး ေကာင္စီကသတ္မွတ္သည့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူသည္လည္းေကာင္း မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ရရိွလိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေကာင္စီသို႕ေလွ်ာက္ထားရမည္။

၂၇။ (က) ေကာင္စီ၏ကိုယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕သည္ ပုဒ္မ ၂၆ အရေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ျပီး ခြင့္ျပဳပါကသတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေျကး ေပးသြင္းေစျပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း သို႕မဟုတ္ခြင့္မျပဳပါက မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳနိုင္သည္။

( ခ ) ပုဒ္မခဲြ (က) အရ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္အခါ ယင္းမွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္၏ သက္တမ္းကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။

၂၈။ (က) မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ရရိွထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလျပည့္ေျမာက္ပါက မွတ္ပံုတင္အျကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေကာင္စီသို့ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

( ခ ) ေကာင္စီ၏ကိုယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕သည္ အင္ဂ်င္နီယာ အထူးျပဳပညာရပ္အလိုက္ ေကာင္စီကက်င္းပေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္၍မွတ္ပံုတင္အျကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာ၏ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားျပည့္မီသူအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျပီးမွတ္ပံုတင္ အျကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရမည္။

၂၉။ (က) မွတ္ပံုတင္အျကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ရရိွထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလျပည့္ေျမာက္ပါက မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္လက္မွတ္ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေကာင္စီသို႕ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

(ခ) ေကာင္စီ၏ကိုယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕သည္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားျပည့္မီသူအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရမည္။

၃ဝ။ (က) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေသာ နိုင္ငံျခားသား အင္ဂ်င္နီယာကမွတ္ပံုတင္ကန့္သတ္ အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ေကာင္စီသို့ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေကာင္စီ၏ကိုယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ့သည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပုေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္အမို်းအစားနွင့္ အဆင့္အတန္း၊လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပုေသာ ေနရာေဒသ၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပုေသာ အခိ်န္ကာလနွင့္အျခားစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျပီး ေလွ်ာက္ထားလာသူအား မွတ္ပံုတင္ေျကးနွင့္ နွစ္စဉ္ေျကး ေပးသြင္းေစလ်က္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ကန့္သတ္အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ထုတ္ေပးနိုင္သည္။

( ခ ) အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အာဆီယံ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပုျခင္းဆိုင္ရာ အစီအမံအရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေသာနိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္က မွတ္ပံုတင္ ကန္႔သတ္အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ေကာင္စီသို့ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေကာင္စီ၏ကိုယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕သည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပုေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္အမို်းအစားနွင့္ အဆင့္အတန္း၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပုေသာ ေနရာေဒသ၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပုေသာအခိ်န္ကာလနွင့္ အျခားစည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျပီး ေလွ်ာက္ထားလာသူအား မွတ္ပံုတင္ေျကးနွင့္ နွစ္စဉ္ေျကးေပးသြင္းေစလ်က္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ကန္႕သတ္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးနိုင္သည္။


အခန္း(၁ဝ)

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရိွထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ့ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ တာဝန္နွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ား


၃၁။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ့ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္ သူနွင့္နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္-

(က) ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား၊အမိန့္နွင့္ ညွြန္ျကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

( ခ ) ေကာင္စီက သတ္မွတ္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ့ရနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူနွင့္နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္။

( ဂ ) မိမိပညာရပ္နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသတ္မွတ္ထားသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာနွင့္နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွသည္။

(ဃ) မိမိရရိွထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္အရ မိမိအမည္နွင့္ယွဉ္တဲြ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေခၚအေဝၚမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီသံုးစဲြနိုင္ခြင့္ရိွသည္။

( င ) ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ေကာင္စီသို႕အျကံျပဳခြင့္ရိွသည္။

( စ ) မိမိ၏နစ္နာခ်က္မ်ားကို ေကာင္စီသို႕ တင္ျပခြင့္ရိွသည့္အျပင္ ေကာင္စီ၏အျကံဉာဏ္ကိုလည္း ရယူနိုင္ခြင့္ရိွသည္။

၃၂။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ႕ ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ၊နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၃၁ ပုဒ္မခဲြ (က)မွ (စ)ထိ အကံ်ဳးဝင္ေသာတာဝန္နွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဉ္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

၃၃။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ားသည္ ေကာင္စီကသတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီလွ်င္ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသည္။


အခန္း(၁၁)

စီမံခန္႕ခဲြေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္း


၃၄။ မည္သည့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရိွသူမဆို ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ အမိန့္နွင့္ညွြန္ျကားခ်က္တို့ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာက္ဖ်က္ေျကာင္းေတြ့ရိွပါက အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ့သည္ ထိုသူအား ေအာက္ပါ စီမံခန့္ခဲြေရးဆိုင္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္နိုင္သည္-

(က) သတိေပးျခင္း၊

( ခ ) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဒဏ္ေျကးေငြ ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊

( ဂ ) ကာလအကန့္အသတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ရုပ္သိမ္းျခင္း၊

(ဃ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း။


အခန္း(၁၂)
အယူခံျခင္း


၃၅။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ့က ခ်မွတ္သည့္ စီမံခန့္ခဲြေရးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ သို့မဟုတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို မေက်နပ္သူသည္ ယင္းခ်မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ သို့မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံရရိွေသာေန့မွ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း ေကာင္စီသို႕ အယူခံဝင္နိုင္သည္။

၃၆။ ေကာင္စီသည္ ပုဒ္မ ၃၅ အရ အယူခံမႈတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕၏ ျပစ္ဒဏ္သို့မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပုျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း သို့မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပုနိုင္သည္။


အခန္း(၁၃)
တားျမစ္ခ်က္နွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား


၃၇။ အစိုးရဌာနနွင့္ အစိုးရအဖဲြ့အစည္းမ်ားတြင္ ခန့္ထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ထမ္းမ်ားက တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွအပ မည္သူမွ် ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္မည့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ မရိွဘဲ လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရ။

၃၈။ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ သို့မဟုတ္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မဆို မိမိရရိွေသာ အဆင့္အတန္းနွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ ဘဲြ႕အေခၚအေဝၚစကားရပ္မ်ားကို မိမိ၏အမည္နွင့္ယွဉ္တဲြ၍ သံုးနႈန္းျခင္း မျပဳရ။

၃၉။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရိွထားေသာ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ့ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ သို့မဟုတ္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမွ်-

(က) မိမိ၏ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို အျခားသူတစ္ဦးဦးအား လဲွြေျပာင္းေပးျခင္းသို့မဟုတ္ အသံုးျပုေစျခင္းမျပုရ။

( ခ ) မိမိ၏ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ပယ္ဖ်က္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ သို့မဟုတ္ ေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရပါက ဤဥပေဒနွင့္အညီ ေကာင္စီသို့ အဆိုပါျပစ္ဒဏ္ သို့မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေန့မွ စ၍ ရက္ေပါင္း ၃ဝအတြင္း ေကာင္စီသို့ ျပန္လည္အပ္နံွရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း မရိွေစရ။

၄ဝ။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၇ ပါတားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေျကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူသည္ နွစ္နွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။

၄၁။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရိွထားေသာ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ့ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၈ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကိုေဖာက္ဖ်က္ေျကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူသည္ တစ္နွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။

၄၂။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရိွထားေသာ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ့ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၉ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကိုေဖာက္ဖ်က္ေျကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူသည္ တစ္နွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရမည္။

၄၃။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရိွထားေသာ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ့ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမဆို ဤဥပေဒနွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ေသာတားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေျကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ထိုသူသည္ ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ဒဏ္နွစ္ရပ္ လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။


အခန္း(၁၄)
အေထြေထြ


၄၄။ ဤဥပေဒ မျပဌာန္းမီက တည္ရိွခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ စိစစ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႕က အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးဦးအား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္နွင့္၄င္း၏ သက္တမ္းသည္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္နွင့္သက္တမ္းဟု မွတ္ယူရမည္။

၄၅။ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေကာင္စီဝင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ့ဝင္နွင့္ ပုဒ္မ ၁ဝပုဒ္မခဲြ (ခ) အရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕မ်ား၏ အဖဲြ႕ဝင္အားဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနခိ်န္တြင္ ျပည္သူ့ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

၄၆။ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မဟုတ္ေသာ ေကာင္စီဝင္နွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖံြ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနကသတ္မွတ္ထားသည့္ စရိတ္နွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရိွသည္။

(က) တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခံစားခြင့္မ်ားကို ရရိွနိုင္ခြင့္ရိွျခင္း၊

( ခ ) တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရပါက အမွန္တကယ္ ကုန္က်ထားသည့္ ခရီးစရိတ္နွင့္ တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန့တြက္စရိတ္ကို ခံစားခြင့္ရိွျခင္း၊

( ဂ ) ေကာင္စီနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရပါကတာဝန္ခံ ဝန္ျကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခီ်းျမွင့္ေငြကိုခံစားခြင့္ရိွျခင္း။

၄၇။ ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ တရားစဲြဆိုရာတြင္ တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာန၏ျကိုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္။

၄၈။ ဤဥပေဒအရ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ကို သေဘာရိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေျကာင္းထင္ရွားလွ်င္ ေကာင္စီဝင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ့ဝင္နွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးဦးအား တရားမေျကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈေျကာင္းအရျဖစ္ေစ တာဝန္မရိွေစရ။

၄၉။ ဤဥပေဒျပဌာန္းသည့္ ေန့ရက္မွစ၍ အစိုးရဌာနနွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္း မ်ားတြင္ခန့္ထားသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘဲြ့ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွေရးကို သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ေကာင္စီသို႕ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

၅ဝ။ တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေကာင္စီကထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုေပါင္းစပ္ညိွနိွုင္း ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရမည္။

၅၁။ ေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ အဖဲြ့အစည္းနွင့္ အလႉရွင္မ်ားထံမွ လႉဒါန္းပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာနွင့္ အျခားအကူအညီမ်ားကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ လက္ခံေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။

၅၂။ ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္-

(က) တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနသည္ ေကာင္စီနွင့္ညိွနိွုင္း၍ လိုအပ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဉ္းနွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖဲြ့၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္နိုင္သည္။

( ခ ) ေကာင္စီသည္ တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လိုအပ္ေသာအမိန့္ေျကာ္ျငာစာ၊ အမိန့္၊ ညွြန္ျကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုထုတ္ျပနိုင္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကြ်နုပ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။(ပံု) သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္